Hallituksen esitys STM/2016/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

HE 152/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pia Nissinen, Hallitussihteeri p.029 5163186
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia siten, että samoin kuin vuonna 2016, edelleen vuonna 2017 sovellettaisiin niitä euromääriä, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2015 lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksiksi, keskimääräisiksi asumismenoiksi sekä asumismenojen enimmäismääriksi. Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuonna 2015 eläkkeensaajan asumistuen menot olivat yhteensä 531 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajan asumistuen arvioidut menot vuonna 2016 ovat 560 miljoonaa euroa ja 586 miljoonaa euroa vuonna 2017. Eläkkeensaajan asumistuen lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannusten, keskimääräisten asumismenojen sekä asumismenojen enimmäismäärien tarkistamatta jättäminen vuonna 2017 vähentää eläkkeensaajan asumistuen menoja noin 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja vuositasolla 6,9 miljoonaa euroa. Momentti 33.40.60
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen