Hallituksen esitys TEM/2016/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistettaisiin vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksen toteuttaminen nostaisi sähkön ja maakaasun jakeluverkon haltijoiden ja järjestelmävastuuseen määrättyjen sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasuverkonhaltijan kustannuksia jonkin verran. Sähkön ja maakaasun jakeluverkkotoiminnan korotukset voivat nostaa jakeluhintoja joitakin promilleja. Korotuksen ei arvioida vaikuttavan Fingrid Oyj:n perimiin kantaverkkomaksuihin eikä Gasum Oy:n perimiin siirtomaksuihin. Talousarvioesityksessä momentille 11.19.10 Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu arvioidaan kertyvän tuloja 3 595 000 euroa, josta verkkomaksujen osuus on 3 265 000 euroa. Verkkomaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.60.01 Energiaviraston toimintamenot.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen