Hallituksen esitys MMM/2016/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta

HE 143/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa Karasjoella 9 päivänä joulukuuta 2014 tehdyn sopimuksen. Voimaansaattamislaissa täsmennettäisiin poroaidan ylläpitämistä koskevia säännöksiä ja säädettäisiin toimeenpanosta vastaavasta viranomaisesta. Poronhoitolakia muutettaisiin valtakunnan rajalle rakennettavien aitojen osalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle sopimuksen hyväksymistä koskevien kansallisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Uusi poroaitasopimus tulee todennäköisesti vähentämään porojen rajanylityksiä ja siitä seuraavia vahinkoja. Vahinkojen selvittelymenettelyä yksinkertaistetaan ja sujuvoitetaan. Angelin ja vanhan Karigasniemen välisellä osuudella joudutaan mahdollisesti siirtämään ja kunnostamaan aitaa, mikä aiheuttanee kustannuksia lähivuosina. Norjan puolelle vanhan Karigasniemen ja Levajoen väliselle osuudelle rakennettava uusi aita parantaa liikenneturvallisuutta Suomen puolella vastaavalla osuudella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen