Hallituksen esitys STM/2016/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 149/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pasi Pajula, Neuvotteleva virkamies p.029 5163479
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista. Esityksen mukaan kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennettaisiin 0,85 prosentilla. Muutos koskisi kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Muutos koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Ehdotettu indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoitaisi muutosta seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksen arvioidaan vähentävän pysyvän lainsäädännön mukaiseen korotukseen verrattuna vuonna 2017 eläke- ja muita etuusmenoja yhteensä 73,0 miljoonaa euroa. Ehdotus pienentää veronalaisten eläke- ja etuustulojen verotuloja noin 18 miljoonalla eurolla, mutta vaikuttaa myös eläketulovähennykseen, joka osaltaan kasvattaa verotuloja. Verotulojen lisäykseksi arvioidaan kaikkiaan noin 30 miljoonaa euroa. Toimeentulotuen perusosan korotus toteutuisi ehdotetun indeksin alentamisen ja toimeentulotuen perusosan määrää koskevan korotuksen yhteisvaikutuksesta 0,4 prosentin suuruisena vuonna 2017. Momentit: 30.20.45, 32.30.51, 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50,.33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60, 33.40.60 ja 33.50.50
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen