Valtioneuvoston kirjelmä OM/2016/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (uudelleenlaadittu toisinto Bryssel IIa –asetuksesta)

U 52/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 eli niin sanotun Bryssel IIa –asetuksen tarkistamista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen tavoitteena on parantaa tuomioistuinten päätösten vapaata liikkuvuutta. Lisäksi ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan päätösten täytäntöönpanoon liittyviä menettelyitä ja parantamaan niiden tehokkuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen