Hallituksen esitys VM/2016/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

HE 141/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Kirsi Kuuttiniemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530207
Asia
Esityksessä ehdotetaan valtiokonttorista annettua lakia muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi 4 a §, jonka mukaan Valtiokonttori voisi siirtää sille säädettyihin tehtäviin liittyviä avustavia tehtäviä yksityiselle toimijalle. Tehtävät olisivat rutiiniluonteisia avustavia tukitehtäviä, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Avustavia tehtäviä hoitava taho toimisi ehdotetun säännöksen tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Saman sisältöinen säädös on jo Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 b §:ssä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen