Hallituksen esitys LVM/2016/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tanja Müller, Neuvotteleva virkamies p.029 5342071
Asia
Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuosille 2017 ja 2018 tehtäisi indeksin mukaisia vuotuisia korotuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtiovarainministeriön arvion mukaan rahastolain 3 §:n mukainen indeksitarkistus vuosille 2017 ja 2018 olisi noin 1,1 prosenttia vuonna 2017 ja 1,3 prosenttia vuonna 2018, jolloin indeksitarkistettu Yleisradio Oy:lle valtion televisio- ja radiorahastosta siirrettävä määräraha olisi noin 514 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 520 miljoonaa vuonna 2018. Ehdotettu muutos merkitsee noin 5,5 miljoonan euron vähennystä Yleisradio Oy:n tuloihin vuonna 2017 ja 12,3 miljoonan euron vähennystä vuonna 2018. Indeksitarkistuksen tekemättä jättäminen merkitsee, että Yleisradio Oy:n tulot eivät lisäänny vuosina 2017 ja 2018 vuoteen 2016 verrattuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen