Valtioneuvoston kirjelmä YM/2016/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)

U 55/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tuija Talsi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250285
Asia
Komissio antoi 20 päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi annetun asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o525/2013 muuttamiseksi. Ehdotuksella on tarkoitus panna toimeen Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 sopimien ilmasto- ja energiapuitteiden mukaisesti Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusta päästökauppaan kuulumattomilla toimialoilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Ehdotuksen vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön mukaan lukien Ahvenanmaa ei ole mahdollista vielä tässä vaiheessa arvioida kattavasti. Taakanjakoasetuksen toimeenpano, ml. päästövähennysvelvoitteiden täyttäminen ja mahdollisesti joustokeinojen käyttö, saattavat edellyttää lainsäädännön tasoisia määräyksiä tai voimassa olevan lainsäädännön muutoksia useilla eri aloilla mutta näitä muutostarpeita ei ole vielä mahdollista arvioida tarkemmin. TALOUDELLISET: Komissio on EU:n 2030 ilmasto- ja energiapuitteita koskeneessa tiedonannossaan ja siihen liittyneessä vaikutusarvioinnissa (2014) todennut, että EU:n kokonaispäästövähennystavoitteen (vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä) aiheuttaisi energiasektorille lisäkustannuksia 0,15–0,54 % BKT:sta verrattuna perusskenaarioon koko EU:n tasolla vuonna 2030. Päästövähennykset ja kustannukset kohdistuvat päästökauppasektorille ja siihen kuulumattomille sektoreille eli niin sanotulle taakanjakosektorille. Jäsenvaltioita koskeva päästövähennysvelvoite taakanjakosektorilla määritellään käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa. Komission ehdotuksen mukaan Suomea koskeva päästövähennysvelvoite on – 39 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 päästötasoon. Päästövähennysvelvoitteeseen vaikuttavat lisäksi erilaisten joustokeinojen käyttömahdollisuudet sekä yhteys taakanjakosektorin ja LULUCF -sektorin välillä. Tätä kokonaisuutta vielä arvioidaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen