Hallituksen esitys VM/2016/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

HE 134/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 mrd. euroa. Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat alenevat n. 0,4 % vuodelle 2016 budjetoidusta. Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,7 mrd. euroa, josta 41,6 mrd. euroa on veroja ja veronluonteisia tuloja. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 on 5,5 mrd. euroa alijäämäinen. Vuoden 2017 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan n. 111 mrd. euroa eli n. 51 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2017 jakamaton varaus on 153 milj. euroa, jonka lisäksi vuodelle 2017 on varattu 300 milj. euroa lisätalousarvioita varten. Hallituksen neuvottelun jälkeen momenteille on tehty muutamia teknisistä syistä johtuvia tarkistuksia: Momentin 28.90.30 määrärahaa on korjattu laskentateknisistä syistä 2,093 milj. eurolla. Momenttien 12.30.20 ja 30.10.54 uusia nimikkeitä on täsmennetty vastaamaan arpajaislain muuttamisesta annettavaa budjettilakiesitystä. STM:n kohdalla olevat muutokset ”Toimeentulotukimenojen lisäys enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja alentamisesta 5,4 milj. euroa” ja ”Toimeentulotukimenojen säästö opiskelijoiden siirrosta johtuen -7,5 milj. euroa” liittyen opiskelijoiden siirtämiseen yleiseen asumistukeen oli päätöslistassa kohdennettu momentille 33.10.60, mutta korjattiin kohdennettavaksi momentille 33.10.57. Lisättiin enintään erän poisto momentin 33.20.52 lisäksi koskemaan myös momentteja 33.20.50 ja 51.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Hidas talouskasvu rajoittaa veropohjien kasvua edelleen, jonka lisäksi veroperustemuutokset vähentävät verotulojen kertymää. Verotulojen kasvuksi arvioidaan vajaa 2 % vuodelle 2016 budjetoidusta. Työn verotus kevenee 515 milj. euroa kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen verokevennyksen johdosta. Eläketulon verotusta kevennetään vastaavasti. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus. Ns. yrittäjävähennys otetaan käyttöön. Tupakkaveroa korotetaan. Makeisten ja jäätelön vero poistetaan ja virvoitusjuomaveron veropohjaan tehdään muutoksia. Liikennepolttoaineiden veroa sekä ajoneuvoveroa korotetaan. Määrärahoja ehdotetaan 0,3 mrd. euroa enemmän kuin vuodelle 2016 on budjetoitu. Menotasoa nostavat mm. kärkihankkeisiin käytettävien määrärahojen kasvu. Kilpailukykypaketin seurauksena menot kasvavat yli 400 milj. eurolla nettona v. 2017. Menoja lisäävät myös eräät automaattitekijät kuten valtion eläkemenojen kasvu. Menotasoa toisaalta alentavat hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet. Maahanmuuttoon käytettävät menot vähenevät n. 180 milj. euroa verrattuna vuodelle 2016 budjetoituun. Valtionvarainministeriön uuden ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on 2,6 % BKT:sta v. 2017 ja velkasuhteen arvioidaan nousevan 65,8 prosenttiin. Ennusteen mukaan erityisesti vuoden 2017 osalta on riski, että Suomi ei noudata vakaus- ja kasvusopimusta. Asiaa käsitellään tarkemmin lokakuussa hyväksyttävässä EU:lle toimitettavassa alustavassa talousarviosuunnitelmassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen