Hallituksen esitys VM/2016/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

HE 137/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettua lakia siten, että makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovuttaisiin. Lain nimi muutettaisiin laiksi virvoitusjuomaverosta. Virvoitusjuomaverosta samoin kuin juomapakkausverosta vapautettaisiin maitoa korvaavat maustamattomat kasvipohjaiset juomat sekä jääpalat. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Makeisten ja jäätelön verosta (0,95 euroa kilogrammaa kohden) luopuminen aiheuttaisi valtiolle noin 110 miljoonan euron vuosittaisen verotuottomenetyksen. Vuonna 2017 tuottomenetys jäisi 102 miljoonaan euroon veron maksamisen ajankohdan takia. Kasvipohjaisten juomien osalta saamatta jäänyt vuotuinen valmisverotuotto olisi noin 0,5 miljoonaa euroa. Jääpalojen osalta muutoksen vaikutus olisi vähäinen. Veron poistamisella ei olisi pidemmällä aikavälillä vaikutusta valmisteverotuksen toimittamisen henkilöresursseihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen