Sopimuksen hyväksyminen LVM/2016/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteiden ja vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen C (RID) muutosten hyväksyminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Suomi on liittynyt vuonna 1979 sopimusosapuoleksi vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista vuonna 1957 tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979). ADR-sopimuksen liitteissä A ja B on yksityiskohtaiset ADR-määräykset. Suomi on myös liittynyt vuonna 2006 COTIF 1999-yleissopimukseen (SopS 52/2006), jonka liitteessä C ovat määräykset (RID-määräykset) vaarallisten aineiden kansainvälisistä rautatiekuljetuksista. Molempien edellä mainittujen sopimusten liitteet sisältävät vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä määräyksiä, jotka koskevat muun muassa vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä sekä kuljetuspakkauksiin ja välineisiin liittyviä määräyksiä ja eri osapuolten velvollisuuksia. Sopimusten liitteisiin ehdotetut muutokset ovat pääasiassa teknisiä ja teknisluonteisia. Muutoksilla pyritään parantamaan muun muassa kuljetusturvallisuutta sekä huomioimaan tieteen ja tekniikan kehitys. Muutosehdotukset koskevat eräiden vaarallisten aineiden tai esineiden luokituskriteereitä, määritelmiä, merkintä- ja lipukevaatimuksia. Lisäksi muutoksilla muutetaan asiakirjoja, pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen vaatimuksia.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteisiin ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehdyt muutokset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen