Valtioneuvoston asetus MMM/2016/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentin muuttaminen siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea korotettaisiin 0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.9.2016
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 41/2016 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2016 osoitettu varat yhteensä 321,7 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perusteella vuonna 2016 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30,00 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen vuodelta 2016 arvioidaan tarvittavan 27,04 miljoonaa euroa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan ja valtuuden arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen