Valtioneuvoston asetus YM/2016/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ville Koponen, Hallitussihteeri p.+35 8295250132
Asia
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin väliaikaisesti siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuu korkotukilainan korosta alennettaisiin 3,4 %:sta 1,7 %:iin valtion tukemien vuokra-asuntojen osalta. Esitys perustuu hallituksen budjettineuvottelussa 1.9.2016 tekemään päätökseen työllisyyttä lisäävistä toimista, ja sen tarkoituksena on lisätä valtion tukemien kohtuuvuokraisten asuntojen tuotantoa ja edistää työllisyyttä sekä työvoiman liikkuvuuden että rakennusalan näkökulmasta. Asetusmuutos tulisi voiman 1.10.2016 ja sitä sovellettaisiin aikaisintaan 1.8.2016 ja viimeistään 31.12.2019 korkotukilainoiksi hyväksyttäviin lainoihin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Nykyisellä korkotasolla esityksellä ei olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska korkotukilainasta perittävä vuotuinen korko ei ylittäisi omavastuukoron määrää eikä korkotukea näin ollen tulisi maksettavaksi uusille vuokra-asuntolainoille. Jos yleinen korkotaso olisi 4 % ja korkotukilainoilla rahoitettaisiin 2 500 vuokra-asunnon rakentamista vuosittain vuosina 2017–2019, syntyisi valtiolle nykyiseen korkotukijärjestelmään verrattuna lisää korkotukimenoja ensimmäisen viiden vuoden aikana nimellisesti yhteensä noin 87,5 miljoonaa euroa. Korkotukilainoituksen hyväksymisvaltuus päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä, ja korkotuki maksetaan valtion asuntorahaston varoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen