Hallituksen esitys VM/2016/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi

HE 159/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiste- ja autoverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja siten, että Tullin tehtäviksi säädetyt valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi. Tullille jäisi kuitenkin näiden verojen valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaisi edelleen EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden valmisteverotuksesta eräissä tilanteissa. Verohallinto toimittaisi toistaiseksi valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin, joten esitys sisältäisi pääasiassa verotustoimivaltaa koskevat säännösmuutokset. Varsinainen integrointi Verohallinnon verotusmenettelyihin ja verolainsäädäntöön samoin kuin uuteen tietojärjestelmään (VALMIS –ohjelmisto) toteutettaisiin myöhemmin ja siitä annettaisiin erillinen esitys. Esitys kattaisi myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ja yksityisistä huvialuksista suoritettavaa polttoainemaksua koskevan toimivallan siirron Tullilta Verohallinnolle. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitys tarkoittaa noin 13,1 miljoonan euron pysyvää siirtoa Tullin toimintamenoista Verohallinnon toimintamenoihin vuodesta 2017 alkaen. Tästä siirtyvien virkojen palkkakustannukset kattavat noin 10,6 miljoonaa euroa ja lisätoimitilan vuokrakustannukset noin miljoona euroa. Vuoteen 2016 kohdistuvat kertaluonteiset tietojärjestelmäkustannukset (Verohallinto 1 050 000 euroa ja Tulli 745 000 euroa) on otettu huomioon valtion vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa. Valmiste- ja autoverotusta hoitava henkilöstö, noin 210, siirtyisi Tullista Verohallintoon tehtävien mukana vuoden 2017 alusta. Henkilöstön määrä ei vähenisi tehtävien siirrossa. Verotustoimintojen keskittämisestä koituvat tietojärjestelmä- ja muut kustannussäästöt realisoituisivat vasta pidemmällä aikavälillä varsinaisen integraation toteuduttua. Verotuksen keskittäminen yhteen asiantuntijaorganisaatioon mahdollistaisi myös yhden luukun periaatteen toteutumisen verotuksessa, päällekkäisten toimintojen karsimisen, verotustyövoiman joustavan käytön sekä synenergiaedut riskianalyysissä ja verotarkastuksissa. Valmiste- ja autoverotuksen lupa-asiakkaiden yleisvakuuksien muutos lisäisi velkojan vaihtumisen takia kustannuksia arviolta 200 – 800 euroa asiakasta kohti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen