Hallituksen esitys STM/2016/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 170/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Esko Salo, Hallitusneuvos p.029 5163422
Asia
Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä. Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita vuodesta 2018 alkaen. Työttömyysvakuutusvakuutusrahaston suhdannepuskuria ehdotetaan korotettavaksi vuosiksi 2017 - 2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Tämä nostaa suhdannepuskurin enimmäismäärän 1 609 miljoonasta eurosta 2 252 miljoonaan euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys lisää palkansaajilta perittävän vakuutusmaksun määrää arviolta 353 miljoonaa euroa ja alentaa työnantajilta perittävän vakuutusmaksun määrää arviolta 335 miljoonaa euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun korottaminen 0,45 prosenttiyksiköllä vähentää henkilöverotuksen verotuloja yhteensä noin 141 miljoonalla eurolla. Valtion verotulojen vähennys on 55 miljoonaa euroa, kuntien 82 miljoonaa euroa ja kirkon 4. Palkansaajamaksun tuotosta tilitetään vuonna 2017 12,7 prosenttia Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahojen rahoitukseen. Määrä vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien osuutta maksutuotosta. Ehdotetulla maksulla tilitettävä määrä on 210 miljoonaa euroa, mikä vastaavasti vähentää valtionosuutta peruspäivärahaan. Mom. 33.20.51
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen