Hallituksen esitys STM/2016/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 218/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Maria Porko, Lakimies, esittelijä p.029 5163417
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sosiaalihuoltolakia. Esityksellä mahdollistettaisiin kunnille aikaisempaa paremmin tapauskohtainen harkinta siinä, mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen. Lisäksi esityksen mukaan laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista kumottaisiin vastuutyöntekijää koskeva säännös. Pykälän kumoamisen myötä iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain kaikkia sosiaalihuollon asiakkaita koskevan sääntelyn mukaisesti. Esityksessä muutettaisiin sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksia vastaamaan paremmin sekä iäkkäiden että muiden asiakasryhmien palvelukokonaisuuden osoittamaa tarvetta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitykseen sisältyvistä vanhuspalvelulain 10 ja 17 §:n muutoksista arvioidaan syntyvän säästöä vuodesta 2017 lukien yhteensä 27,4 m€. Säästöpotentiaali pienentää kuntien valtionosuuksia peruspalvelujen valtionosuusprosentin verran. Velvoitteesta tietyn nimetyn asiantuntemuksen käyttämisestä luopumisen arvioidaan vähentävän kustannuksia laskennallisesti noin 270 htv:tä (1,8 htv:tä jokaista järjestämisvastuullista tahoa kohden, keskipalkkakustannus vuodessa 55 354 €/htv). Säästöä arvioidaan tämän johdosta kertyvän noin 14,9 m€. Vastuutyöntekijää koskevan 17 §:n kumoamisen arvioidaan synnyttävän säästöä lähtökohtaisesti lain säätämisen yhteydessä arvioitujen kustannusten verran eli 25,4 m€. Iäkkäiden henkilöiden siirtymisestä sosiaalihuoltolain 42 §:n piiriin arvioidaan aiheutuvan laskennallisesti kustannuksia 12,9 m€. Kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista (289 henkilötyövuotta (keskimääräinen palkkauskustannus sosionomi/geronomi vuodessa 44 649 euroa). Kokonaissäästö 17 §:n kumoamiselle arvioidaan olevan 12,5 m€.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen