Hallituksen esitys STM/2016/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

HE 213/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Anne Koskela, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että valtion koulutuskorvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen voitaisiin maksaa myös yliopistoille. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtion vuoden 2017 talousarviossa momentilla 33.60.33 (Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)) on varattu määrärahaa 94 140 000 euroa. Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talouteen. Yliopistoille maksettava koulutuskorvaus vähentää kuntien ja kuntayhtymien saamaa valtion koulutuskorvausta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen