Hallituksen esitys OKM/2016/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä

HE 204/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaoteltaisiin niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen eri vaativuustasoille ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
Vaikutukset
Viitekehys mahdollistaa suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä muiden osaamiskokonaisuuksien kokonaisvaltaisen tarkastelun kuvaamalla tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella, ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla sekä määrittelemällä niiden keskinäiset suhteet. Viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta, lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, tukee tutkintojen tunnustamista sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksen ehdotukset toteutetaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen