Hallituksen esitys TEM/2016/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 209/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kirsti Haapa-aho, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049082
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia (1290/2002) ja työsopimuslakia (55/2001). Keskeisimmät esitykseen sisältyvät ehdotukset: Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että valtion ansiopäivärahan perusosan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen rahoittamiseen osoittamia määrärahoja käytettäisiin palkkatuen, starttirahan ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Palkkatuen ja starttirahan rahoitusta koskeva muutos olisi määräaikaisesti voimassa vuoden 2018 loppuun. Esitykseen sisältyy myös palkkatuen ja starttirahan määrää ja enimmäiskestoa koskevia muutoksia. Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluonteisesti siten, että työkokeilua olisi mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Työnhakijan haastattelu järjestettäisiin ja työllistymissuunnitelmaa tarkistettaisiin aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. Koulutusta vailla olevilla alle 25-vuotiailla nuorilla olisi oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla. Työnhakijan omaehtoista opiskelua voitaisiin tukea työttömyysetuudella 48 kuukauden ajan, jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen. Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työnhakijalla olisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen päätoiminen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa. Työmarkkinatukena maksettava matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus yhdistettäisiin yhdeksi tukimuodoksi, liikkuvuusavustukseksi. Työsopimuslaissa säädettäisiin siitä, että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille, osa-aikaisille ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollista tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotettu säännös soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettävästä työkokeilusta otettaisiin huomioon työsopimuslain koeaikaa koskevassa säännöksessä. Työkokeiluaika vähentäisi työsuhteen alkuun sijoitettavaa enimmäiskoeaikaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Työnhakijoiden haastattelujen toteuttaminen kolmen kuukauden välein lisää työtä työ- ja elinkeinotoimistoissa. Vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy 17 miljoonan euron lisäys toimistojen toimintamäärärahoihin. Palkkatuen ja starttirahan rahoitusuudistus toteutetaan siirtämällä 151,1 milj. euroa työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilta 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan momenteille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta, 33.20.51 Valtionosuus peruspäivärahasta ja 33.20.52 Valtionosuus työmarkkinatuesta. Kulukorvauksen maksaminen koulutusta vailla oleville nuorille työkokeilun ajalta lisäisi valtion menoja arviolta 7 milj. eurolla vuodessa. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavan kulukorvauksen poistaminen vähentäisi menoja noin 29 milj. eurolla vuonna 2017 ja 47 milj. eurolla vuodesta 2018 lähtien. Omaehtoisen opiskelun enimmäisajan pidennys lisää kulukorvauksista momentille 33.20.52 aiheutuvia menoja vuonna 2017 noin 1,2 milj. eurolla ja sen jälkeen 2,3 milj. eurolla vuodessa. Em. lisäyksen kattamiseksi vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävässä esityksessä esitetään työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilta 32.30.51 ja momentilta 32.70.03 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen siirrettäväksi momentille 33.20.52 yhteensä 1,16 milj. euroa. Vastaavat siirrot sisällytetään vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunnitelmaan. Muut esitettävät muutokset eivät aiheuta muutoksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen