Hallituksen esitys TEM/2016/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 211/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001
Asia
Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimaan kilpailukykysopimukseen. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, valtion virkamieslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työterveyshuoltolakia, sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja tuloverolakia. Työnantajalle säädettäisiin velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Lisäksi työnantajalla olisi lisäksi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantajalla olisi oikeus saada mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Velvollisuudet koskisivat työnantajia, joiden palveluksessa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytettäisiin, että työntekijä olisi työskennellyt työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan. Kunnille ja valtiolle säädettäisiin vastaavat velvollisuudet virkamiesten ja viranhaltijoiden osalta. Työnantajan kustantamaa työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta ei pidettäisi työntekijän veronalaisena etuna, eikä valmennus tai koulutus pääsääntöisesti vaikuttaisi myöskään työttömäksi jääneen oikeuteen saada työttömyysetuutta. Esityksessä ehdotetaan myös yhteistoimintalain soveltamisalaa laajennettavaksi ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeisiin, joissa työskentelevien työntekijöiden määrä olisi säännöllisesti vähintään 20. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus parantaa irtisanottavien työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Työterveyshuollon laajentaminen tukee työntekijöitä työkyvyn parantamisessa ja ylläpitämisessä irtisanomistilanteessa. Muutosturvan parantamisen arvioidaan aiheuttavan yksityisen sektorin työnantajille 30 miljoonan euron kustannukset ja työterveyshuollon laajentaminen 1,1 miljoonan euron kustannukset. Valtioon kohdistuvien kustannusten määrä riippuu irtisanomisten määrästä. Vuoden 2014 luvuilla laskettuna muutosturvan parantamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 2,5 miljoonaa euroa vuodessa ja työterveyshuollon laajentamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat vajaat 100 000 euroa vuodessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen