Valtioneuvoston asetus TEM/2016/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Netta Skön, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295047059
Asia
Asetuksella säädetään ydinturvallisuusneuvottelukunnan toiminnasta. Asetuksella kumottaisiin ydinturvallisuusneuvottelukuntaa koskeva voimassa oleva asetus. Ydinturvallisuusneuvottelukuntaa koskeva asetus 164/1988 on ollut voimassa vuodesta 1988 lähtien. Sitä on muutettu kerran asetuksella 583/1989 jaostoja koskevan säännöksen 5 a §:n osalta, mutta muilta osin asetus on alkuperäinen. Nyt ehdotettu uusi asetus on tarpeen ydinturvallisuusneuvottelukunnan tehtävien ajan tasalle saattamiseksi, kokoonpanoa koskevien säännösten täsmentämiseksi sekä koko asetuksen päivittämiseksi ajan tasalle. Ydinturvallisuusneuvottelukunta on toiminut yhtäjaksoisesti lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, ja jatkossa toimisi edelleen perusteiltaan samantyyppisenä. Koska alkuperäinen asetus on vuodelta 1988, on nyt tehtävien muutosten yhteydessä tarpeen säätää kokonaan uusi valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta. Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta (12.2.1988/164). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ydinturvallisuusneuvottelukunnasta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole budjettivaikutuksia, eikä vaikutuksia ympäristöön, yrityksiin tai viranomaisten toimintaan. Kysymys on voimassaolevien säännösten päivittämisestä ja ajantasaistamisesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen