Hallituksen esitys STM/2016/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

HE 216/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pekka Humalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163193
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Esityksen mukaan sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrän laskusääntöä muutettaisiin siten, että ne määräytyisivät palkkakertoimella tarkistettavaan nykyiseen 30 000 euron vuosityötulon rajaan asti 70 prosentin mukaan ja sen ylittävältä osalta 20 prosentin mukaan. Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin takuueläkkeen tasolle. Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ja edellä mainitut maksussa olevat vähimmäismääräiset kuntoutusrahat tarkistettaisiin kansaneläkeindeksillä työeläkeindeksin sijasta. Kansaneläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta koskevan päätöksen perusteella olisi mahdollista myöntää kuntoutusrahaa myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle. Lisäksi Kansaneläkelaitokselle säädettäisiin velvoite selvittää nuoren kuntoutusrahaa koskevan hakemuksen yhteydessä hakijan oikeus ammatillisena kuntoutuksena myönnettäviin korvauksiin koulutarvike- ja matkakustannuksista. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vuoden 2011 maaliskuun alusta voimassa ollutta väliaikaista lakimuutosta sairaanhoitokorvauksen maksamisesta julkisissa tiloissa annetusta yksityisestä terveydenhuollon palvelusta jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun. Siltä osin kuin väliaikaisessa laissa on rajoitettu yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistuksessa olevan osakeyhtiön antamien terveydenhuoltopalvelujen korvaamista, säännöstä muutettaisiin. Nykyisen säännöksen mukaan muun kuin kunnan tai kuntayhtymän omistusosuuden on oltava vähintään 25 prosenttia osakeyhtiön osakepääomasta, jotta yhtiön antamien palveluiden kustannuksista voidaan maksaa sairaanhoitokorvauksia. Ehdotuksen mukaan säännöstä ei sovellettaisi kuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden vuoksi yhtiöitetyssä toiminnassa. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan tulorajan ja korvausasteen muutoksen säästövaikutukseksi on arvioitu 25 milj. euroa vuositasolla ja 18 milj. euroa vuonna 2017. Säästövaikutus kohdistuu sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen vakuutusmaksuilla rahoitettavaan osuuteen, joten valtion menoihin säästöt eivät kohdistu. Vähimmäismääräiset kuntoutusrahat rahoitetaan valtion varoista. Ehdotus nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän korottamisesta takuueläkkeen tasolle lisäisi valtion menoja arviolta 13 milj. euroa. Ehdotus kuntoutusrahan myöntämisestä ammatillista kuntoutusta koskevan päätöksen perusteella yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle lisäisi valtion menoja vuositasolla noin 1,5 milj. euroa. Ehdotuksen nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän ja edellä mainittujen maksussa olevan vähimmäismääräisten kuntoutusrahamenojen tarkistamisesta kansaneläkeindeksillä työeläkeindeksin sijasta arvioidaan vähentävän jonkin verran kuntoutusrahamenoja. Ehdotukset koulutarvike- ja matkakustannusten korvaamisesta nuoren kuntoutusrahaa saavalle lisäisivät korvausmenoja vuositasolla noin 1,0 milj. euroa, josta valtion osuus on 0,5 milj. euroa. Kuntoutuslain muuttamista koskevien ehdotusten kustannusvaikutusten arvioidaan olevan vuonna 2017 yhteensä 14,7 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus olisi 14.2 milj. euroa. Julkisissa tiloissa annetaan yksityisen terveydenhuollon korvaamisen jatkamisen vaikutuksen arvioidaan olevan vuositasolla noin 200 000 euroa, josta valtion osuus olisi 100 000 euroa. Mom. 33.30.60
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen