Valtioneuvoston kirjelmä SM/2016/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen muutoksesta (teollisuusonnettomuus yleissopimus)

U 57/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Janne Koivukoski, Valmiusjohtaja p.029 5418842
Asia
Ehdotuksella on tarkoitus yhdenmukaistaa kyseinen sopimus muiden Euroopan talouskomission (ECE:n) yleissopimusten sekä Seveso III-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta) kanssa. Erityisesti muutoksessa korostetaan yleisön tehokasta osallistumis- ja tiedonsaantioikeutta teollisuusonnettomuustilanteissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ei taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen