Valtioneuvoston asetus MMM/2016/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Suvi Ruuska, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162248
Asia
Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (502/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka mukaan eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskennassa käytettäisiin tiettyjen eläinlajien osalta eläinmäärän sijasta eläinyksikkömäärää. Muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen, jonka mukaan seuraamusten laskennassa voidaan tietyissä tapauksissa käyttää mukautettua eläinmäärää. Näin voidaan varmistaa, että eri eläinlajien osalta seuraamustasot vastaavat toisiaan. Asetukseen ehdotetaan myös lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin tuenhakijan velvollisuudesta pyrkiä osoittamaan eläimen poistoajankohta tilalta niissä tilanteissa, joissa valvonnassa havaitaan eläimen poistoajankohtaan liittyviä epäselvyyksiä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä lokakuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen