Hallituksen esitys YM/2016/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 220/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Martinkauppi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250177
Asia
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maankäyttö- ja rakennuslakiin lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä ja rakentamisen energiatehokkuuden olennaisiin teknisiin vaatimuksiin ehdotetaan lisättäväksi vaatimus uuden rakennuksen rakentamisesta lähes nollaenergiarakennukseksi. Velvoite siirtyä uusien rakennusten rakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuudesta antamaan direktiiviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole varsinaisia taloudellisia vaikutuksia, vaan taloudelliset vaikutukset riippuvat keskeisesti asetuksenantovaltuuksien nojalla annetuista asetuksista. Ehdotuksessa esitetyillä muutoksilla ei arvioida olevan vaikutuksia valtion viranomaisten tehtäviin tai toimintaan. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia myöskään kuntien viranomaisten tehtäviin tai menettelytapoihin. Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen on ollut rakennusluvan saamisen edellytys jo aiemminkin. Hallituksen esityksestä sellaisenaan ei aiheudu ympäristövaikutuksia, vaan ympäristövaikutukset riippuvat keskeisesti asetuksenantovaltuuksien nojalla annettujen asetusten sisällöstä. LAUSUNNOT: Keskeisiltä viranomaisilta ja viiteyhmiltä on pyydetty lausunnot lakiehdotuksesta. Lausuntojen perusteella hallituksen esitykseen on tehty merkittäviä muutoksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen