Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn

Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078

Asia
Asetuksen 1 §:ään lisättään uusi 4 momentti, joka täydentäisi pykälän 1–3 momenttia ja jossa säädettäisiin tarkemmin sähköverkkoliitäntää koskevasta edellytyksestä ja syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevasta hakemuksesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2016.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.