Valtioneuvoston selonteko TEM/2016/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

VNS 7/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Riku Huttunen, Osastopäällikkö p.+35 8295047277
Asia
Strategiassa kuvataan keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet, nykytoimien riittävyys suhteessa tavoitteisiin sekä linjataan keinot, joilla varmistetaan vuodelle 2030 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttaminen. Strategiassa määritellään myös keskeiset keinot, joilla päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoite voidaan saavuttaa. Strategiassa on lisäksi tarkasteltu mahdollisuutta siirtyä täysin uusiutuvaan energiaan perustuvaan talouteen vuonna 2050.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (RV)
Vaikutukset
ENERGIA- JA ILMASTOVAIKUTUKSET: Strategiassa linjatuilla toimilla varmistetaan osaltaan hallitusohjelmassa asettujen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä: uusiutuvan energian käyttöä lisätään yli 50 %:iin loppukulutuksesta, omavaraisuus nostetaan yli 55 %:iin, hiilen käytöstä luovutaan energiantuotannossa, tuontiöljyn kotimainen käyttö puolitetaan ja liikenteen uusiutuvien polttoaineiden energiasisällön osuus nostetaan yli 30 %:iin. Strategiassa ja tulevassa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa yksilöitävin keinoin vähennetään päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöjä vuositasolla noin 5 milj. tonnilla. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Strategiassa on arvioitu ehdotettujen toimien vaikutuksia energiakustannuksiin, valtiontalouteen ja kansantalouteen. Päästövähennysvelvoitteet vaikuttavat kansantalouden kehitykseen. Kustannustehokkailla toimilla pyritään turvaamaan pitkän aikavälin kilpailukyky ja talouskasvun edellytykset. Toimien edellyttämät valtiontuet lisäisivät valtion menoja yhteensä vuosina 2018 - 2020 arviolta 160 - 240 milj. € ja vuosina 2021 - 2030 arviolta 900 - 930 milj. €. Näistä päätetään erikseen valtion talousarviossa ottaen huomioon julkisen talouden suunnitelma. Lisäksi valtion verotulot vähenisivät tarkasteltuna nykyisellä verorakenteella yhteensä vuosina 2018 - 2020 arviolta 10 milj. € ja vuosina 2021 - 2030 arviolta 1410 milj. €.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen