Hallituksen esitys VM/2016/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2016 10.45

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä

HE 249/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarvioita ehdotetaan nostettavaksi 157 milj. eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 219 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 62 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioidaan n. 5,5 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 milj. euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 milj. euron lisäbudjettivaraus. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset: Momentin 28.90.30 (valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen) määrärahassa on lisäyksenä huomioitu 6,31 milj. euroa ja momentin selvitysosaan lisätty hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tähtäävän laatusuosituksen uudistamisen sisältöön liittyviä tarkennuksia. Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017, minkä johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 6,31 milj. euron lisäys. Momentin 33.03.31 (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) määrärahaa on vähennetty 6,31 milj. eurolla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Verotulojen arviota korotetaan 99 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota korotetaan 58 milj. eurolla. Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 100 milj. euron määrärahaa ja Terrafame Oy:lle ehdotetaan enintään 107 milj. euron suuruisen valtiontakauksen myöntämistä. Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentamisen avustamiseen välillä Helsingin Itäkeskus—Espoon Keilaniemi ehdotetaan enintään 84 milj. euron valtuutta ja Tampereen raitiotien rakentamisen avustamiseen (1. ja 2. vaihe) esitetään enintään 71 milj. euron valtuutta. Toteutuksen 2. vaiheeseen ei saa myöntää rahoitusta ennen kuin Tampereen kaupunki on tehnyt siitä lainvoimaisen päätöksen. Valtionavustusten myöntöpäätösten edellytyksenä on, että kaupungit sitoutuvat MAL-sopimuksen 2016—2019 tavoitteisiin tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiseksi. Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoihin ehdotetaan yhteensä 16,8 milj. euron lisäystä. Sotilastapaturmalain muutosten aiheuttamiin korvausmenojen lisäyksiin ehdotetaan 0,8 milj. euron lisäystä. Suojelupoliisille, keskusrikospoliisille ja paikallispoliisille ehdotetaan yhteensä 10 milj. euroa lisäystä väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjumiseksi sekä torjuntaan tarvittaviin varustehankintoihin. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan nettomääräisesti 49 milj. euron lisäystä. Valtionosuutta lisäävät eräiden talousarvioesitykseen liittyvien hallituksen esitysten vaikutusarvioiden tarkentuminen. Muita merkittäviä muutoksia ovat mm. kilpailukykysopimukseen liittyvä pienituloisten maksukevennyksen laajentamisesta johtuva 33 milj. euron lisäys, eläketukilain aiheuttamat muutokset sekä maahanmuuton aiheuttamat muutokset. Lisäksi kärkihankkeiden rahoituksessa tehdään jaksotusmuutoksia perusväylänpidon lisäyksen ja Makeran siirron osalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen