Valtioneuvoston asetus MMM/2016/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162488
Asia
Ehdotetussa asetusmuutoksessa on kyse teknisestä asetusmuutoksesta, joka liittyy 13 päivänä joulukuuta 2016 voimaantulevaan eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1010/2014). Ehdotettavassa asetusmuutoksella on tarkoitus muuttaa koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvon asetuksen (314/2013) juustoja koskevaa suolarajaa vastaamaan voimakassuolaisen-merkinnän kriteeriä, josta on säädetty eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Koulumaitotuki on EU:n kokonaan rahoittama tukijärjestelmä, josta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 657/2008. Koulumaitotukea on myönnetty Suomessa noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2016 talousarviossa momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 597 miljoonaa euroa, josta myös koulumaitotuki maksetaan. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Koulumaitotukea arvioidaan vuonna 2016 maksettavan yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen