Valtioneuvoston kirjelmä OKM/2016/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta sekä asetukseksi tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajat ylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

U 62/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anna Vuopala, Hallitusneuvos p.+35 8295330331
Asia
Euroopan unionin komissio on 14 päivänä syyskuuta 2016 antanut ehdotukset, joilla saatetaan Euroopan unionin lainsäädäntö vastaamaan julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehdyn Marrakeshin sopimuksen mukaisia EU:n kansainvälisiä sitoumuksia. Ehdotukseen sisältyy velvoite säätää pakollisesta poikkeuksesta tekijän kappaleen valmistamisoikeuteen, teoksen yleisölle välittämisen oikeuteen (ml. pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen) sekä levitys- ja lainausoikeuksiin. Direktiiviehdotuksen säännösten mukaisesti valmistetut esteettömässä muodossa olevat kappaleet voisivat liikkua ja olla saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Suoraan sovellettavalla asetuksella säädettäisiin tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajat ylittävästä vaihdosta Euroopan unionin maiden ja kolmansien maiden välillä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Komission direktiivillä säädetään tietoyhteiskuntadirektiiviä (2001/29/EY)tarkemmin näkövammaisten hyväksi sallituista toimenpiteistä EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön. Nämä säännökset edellyttävät voimaansaattamistoimenpiteitä kansallisella tasolla. Euroopan unionin asetus teoskappaleiden kansainvälisestä vaihdosta on suoraan sovellettavaa oikeutta eikä siten edellytä kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä. TALOUDELLISET: Ehdotuksilla vaikutetaan näkövammaisten hyväksi tapahtuvaan saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden valmistamiseen ja niiden kansainväliseen vaihtoon. Tätä toimintaa harjoittaa Suomessa tekijänoikeusasetuksen (574/1995) perusteella muutama valtion varoin tuettu laitos ml. Celia-kirjasto.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen