Hallituksen esitys OM/2016/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 252/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Ulla Mohell, Hallitusneuvos p.029 5150576
Asia
Esityksessä ehdotetaan pakkokeinolakiin lisättäväksi säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen kun vastaaja olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät ja tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi muun muassa, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia. Tutkintavankeuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että aikaa, jonka tutkintavankia voitaisiin säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettäisiin nykyisestä ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennettaisiin. Muihin muutettavaksi ehdotettuihin lakeihin tehtäisiin pakkokeinolain muutosten edellyttämät muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Tutkintavankien määrä Rikosseuraamuslaitoksen tiloissa lisääntyisi 25—30 tutkintavangilla päivittäin. Tästä aiheutuvat pysyvät kustannukset Rikosseuraamuslaitokselle olisivat vähintään 1,67 miljoonaa euroa ja enintään 1,97 miljoonaa euroa. Ehdotetut muutokset voidaan toteuttaa Rikosseuraamuslaitokselle valtiontalouden kehyspäätöksissä ja valtion talousarvioissa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Poliisille syntyisi säästöjä tutkintavankien nykyistä nopeammasta siirtämisestä poliisivankilasta tutkintavankilaan ruokailun ja terveydenhoidon kustannuksissa yhteensä arviolta 282 000 euroa. Lisäkustannuksia aiheutuisi kuulustelumatkoista poliisilaitosten ja vankiloiden välillä. Taloudelliset vaikutukset olisivat arviolta 640 000 vuodessa. Ehdotetut muutokset voidaan toteuttaa poliisille valtiontalouden kehyspäätöksissä ja valtion talousarvioissa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Tutkintavankien säilyttämisajan lyhentäminen poliisivankilassa saattaa vaikuttaa rikosten selvittämisprosentteihin, paljastettujen rikosten määrään, esitutkinnan kestoon ja tutkintavankeusajan pitenemiseen. Muutokset olisi näistä vaikutuksista huolimatta toteutettava kansainvälisten ihmisoikeuksien valvontaelinten ja eduskunnan oikeusasiamiehen esittämän vakavan ja jatkuvan arvostelun vuoksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen