Ohjelmat SM/2016/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Sisäministeriö

Esitys EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Esitys koskee EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamista. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta ja jäsenvaltioiden välisiä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja. Esitys Suomen kansalliseksi ohjelmaksi hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 6.11.2014. Euroopan komissio hyväksyi Suomen kansallisen ohjelman 20.3.2015. Valtioneuvoston yleisistunnossa hyväksyttiin muutettu Suomen kansallinen ohjelma 29.10.2015. Ohjelmaa muutettiin uudelleensijoitettavien kiintiöpakolaisten lukumäärän osalta. Rahaston perustamisasetuksen EU/516/2014 artiklojen 17 ja 18 mukaisesti kansalliseen ohjelmaan lisätään kahden vuoden välein sitoumussuunnitelma seuraavien kahden vuoden aikana vastaanotettavien uudelleensijoitettavien henkilöiden ja sisäisesti siirrettävien henkilöiden määrästä. Jäsenvaltion esittämän suunnitelman perusteella komissio maksaa jäsenvaltioille komission käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa rahaston kansallisen ohjelman kautta uudelleensijoittamisohjelman määrärahaa vastaanotettujen uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella (6000 tai 10 000 euroa per henkilö) ja siirtoja varten varattua määrärahaa vastaanotettujen sisäisesti siirrettyjen henkilöiden lukumäärän perusteella (6 000 euroa per henkilö). Määräraha maksetaan rahaston varainhoitovuoden aikana Suomeen saapuneiden henkilöiden lukumäärän perusteella, kuitenkin enintään sitoumussuunnitelmaan sisältyvän henkilömäärän verran. Neuvosto teki 22.9.2015 päätöksen, jonka mukaisesti Italiasta ja Kreikasta siirretään muihin jäsenvaltioihin yhteensä 66 000 turvapaikanhakijaa. Lisäksi päätökseen sisältyi 54 000 sisäisesti siirrettävän turvapaikanhakijan kohdentamaton osuus. Suomen osuudeksi kohdentamattomasta osuudesta ilmoitettiin alustavasti 1 035 henkilöä. Neuvosto on 29.9.2016 hyväksynyt muutoksen 22.9.2015 tehtyyn päätökseen. Jäsenvaltiot voivat halutessaan muuntaa osuutensa 54 000 siirrettävän turvapaikanhakijan kohdentamattomasta osuudesta Turkista uudelleensijoitettaviksi syyrialaispakolaisiksi. EU-ministerivaliokunta on 4.11.2016 linjannut, että koko Suomen osuus kohdentamattomasta sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden kiintiöstä, yhteensä 1 035 henkilöä, muunnetaan Turkista uudelleensijoitettaviksi syyrialaisiksi. Jos jäsenvaltio haluaa muuntaa osuuttaan sisäisesti siirrettävien kohdentamattomasta osuudesta uudelleensijoitettaviksi syyrialaisiksi Turkista, komissio on pyytänyt jäsenvaltiota muuttamaan rahaston kansallista ohjelmaansa. Kansallista ohjelmaa tulee muuttaa 1.12.2016 mennessä, jotta komissio voi huomioida muutoksen ohjelmassa jäsenvaltiolle varatussa rahoituksessa. Esitetään, että Suomi muuttaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallista ohjelmaansa EU-ministerivaliokunnassa 4.11.2016 linjatun mukaisesti siten, että Suomen osuus kohdentamattomasta 54 000 henkilön osuudesta (tämänhetkisten tietojen mukaan 1 035 henkilöä) muunnetaan Turkista uudelleensijoitettaviksi syyrialaisiksi. Kansallista ohjelmaa tulee muuttaa 1.12.2006 mennessä, jotta komissio voi huomioida muutoksen ohjelmassa jäsenvaltiolle varatussa rahoituksessa.
Esitys
Esitetään, että valtioneuvosto hyväksyy esityksen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta (RV) EU-ministerivaliokunnassa 4.11.2016 linjatun mukaisesti siten, että kansalliseen ohjelmaan lisätään 1 035 henkilöä Turkista uudelleensijoitettavina syyrialaisina, mikä vastaa Suomen osuutta kohdentamattomasta 54 000 siirrettävän henkilön osuudesta. Muutos edellyttää, että uudelleensijoittamiset ovat toteutettavissa eduskunnan vuodelle 2017 hyväksymän valtion talousarvion puitteissa. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (momentti 12.26.98 ja 26.01.24) Rahaston EU-rahoituksen perusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on 23,48 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Suomen kansalliseen ohjelmaan sisältyy vuosien 2014–2017 osalta noin 26,58 miljoonan euron uudelleensijoittamisen määräraha. Jokaisesta Turkista uudelleensijoitetusta syyrialaisesta jäsenvaltiolle korvataan 6 500 euroa. Ko. rahoitus maksetaan valtion talousarvion momentille 12.26.98. Kansallisen ohjelman muuttamisella mahdollistetaan, että Suomi voi hakea komissiolta korvausta 1 035 uudelleensijoitettavasta syyrialaisesta yhteensä noin 6,728 miljoonaa euroa. Uudelleensijoittamisohjelman määrärahalla ja siirtoja varten tarkoitettu määrärahalla toteutettaviin toimiin ei edellytetä kansallista rahoitusosuutta. Huomioiden budjettimomentin 26.40.21 rajoitteen enintään 750 henkilön uudelleensijoittamisesta kansallisen ohjelman muutoksella on vaikutuksia tehtäessä vuoden 2017 kiintiöpakolaispäätöstä, jonka tekeminen on riippuvainen eduskunnan vuoden 2017 valtion talousarvioesityksen hyväksymisestä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen