Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2016/194

« Raha-asiainvaliokunta 8.12.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162300
Asia
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (1140/2014) on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. Ehdotetun asetuksen mukaan Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi enintään 34 prosenttia järjestelmän tulokertymästä. Loppuosa tulokertymästä jaetaan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kesken siten, että Maanmittauslaitos saa tästä osasta tulokertymää 69 prosenttia ja kunnat 31 prosenttia. Asetuskautena 2017-2018 katetaan järjestelmästä saatavilla tuloilla 1 537 003 euron suuruinen osuus Maanmittauslaitokselle uuden kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestoinneista aiheutuneesta 4 611 011 euron suuruisesta kustannuksesta. Asetuskauden tuloilla katetaan lisäksi sähköisestä asioimispalveluinvestoinnista aiheutuva 41 667 euron suuruinen poisto. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Puollettaneen
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta