Hallituksen esitys OM/2016/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

HE 262/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150584
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vesilakia ja ympäristönsuojelulakia. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säännökset sopusointuun perustuslain kanssa. Ympäristönsuojelulakiin tehtäisiin vesilain muuttamisesta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Samalla esityksen myötä tarpeettomaksi käyvä eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annettu laki kumottaisiin. Vesilain mukaan luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajattaisiin siten, että johdon sijoittaminen valtaväylän ja tunnelin sijoittaminen valtaväylän tai kulkuväylän alitse ei enää kaikissa tapauksissa edellyttäisi lupaa. Luvanvaraisuus määräytyisi jatkossa yksinomaan hankkeen vaikutusten perusteella. Lupaa edellyttämättömästä valtaväylän alittavasta johdosta olisi tehtävä ilmoitus vesilain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan neljän kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Vaikutukset
Käyttöoikeusääntelyn uudistamisella ei arvioida olevan vaikutuksia ympäristön tilaan. Uudistuksella ei myöskään arvioida olevan vaikutuksia vesitaloushankkeiden toteuttamiseen. Käyttöoikeussääntelyyn esitettävät muutokset saattavat kuitenkin vaikeuttaa eräiden keskivedenkorkeuden nostamishankkeiden toteuttamista sekä uusien pienten vesivoimalaitosten rakentamista. Ehdotuksen myötä osa valtaväylän alitushankkeista siirtyisi lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn, mikä keventäisi ja nopeuttaisi niiden käsittelyä. Muutosten arvioidaan kokonaisuudessaan merkitsevän noin puolen henkilötyövuoden säästöä ympäristöhallinnossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen