Hallituksen esitys LVM/2017/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 2/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Ari-Pekka Manninen, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342626
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettua lakia sekä laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksen tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Vaikutukset
Esitetyt muutokset laskevat tuen saajan maksettavaksi jääviä rakentamiskustannuksia ja mahdollistavat edullisemmat liityntämaksut, minkä odotetaan lisäävän kysyntää ja myös sen kautta parantavan hankkeiden kannattavuutta. Muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä myöntämisprosessi ja esimerkiksi verkon tukikelpoisuuden analyysi yksinkertaistuu muutoksen myötä. Esitys ei aiheuta muutoksia laajakaistatukiohjelmassa valtion budjetista maksettavan tuen määrään.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen