Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2017/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017-2019

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Johanna Suurpää, Johtaja p.029 5150534
Asia
Demokratiapoliittisen toimintaohjelman tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin haasteisiin sekä edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti. Toimintaohjelman 37 toimenpidekokonaisuuden painopistealueina ovat yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja uudet osallistumistavat, kunta- ja aluedemokratia, avoin hallinto ja kuuleminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset, demokratiakasvatus sekä yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri. Toimenpiteet jakautuvat eri ministeriöiden hallinnonaloille.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017-2019
Vaikutukset
Toimintaohjelmassa seurataan demokratiapoliittisessa selonteossa linjattujen toimenpiteiden toteutumista, asetetaan Suomen demokratiapolitiikan painopisteet tälle hallituskaudelle ja määritetään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä demokratian toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla. Toimintaohjelmassa tarkastellaan myös eri viranomaisten roolia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa. Toimintaohjelman avulla pyritään vahvistamaan äänestysaktiivisuutta sekä edustuksellisen demokratian toimivuutta ja kansalaisten luottamusta sitä kohtaan. Tavoitteena on myös parantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja luoda edellytyksiä kansalaisten omaehtoiselle ja yhdenvertaiselle osallistumiselle. Tavoitteena oleva pitkäjänteinen demokratiapolitiikka edellyttää hallinnon toimintamallien ja osaamisen kehittämistä sekä laajapohjaista valtionhallinnon, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä. Toimintaohjelman on laatinut oikeusministeriön asettama valtioneuvoston demokratiaverkosto, jossa on edustus kaikista ministeriöistä. Toimintaohjelma on valmisteltu avoimesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien, muun muassa kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuksen edustajien kanssa. Ministeriöt vastaavat kukin osaltaan toimintaohjelman toteuttamisesta. Useiden ministeriöiden yhteistyöhankkeissa on yksi päävastuullinen ministeriö, jolle muut raportoivat. Valtioneuvoston demokratiaverkosto seuraa toimintaohjelman toimeenpanoa. Kansalaisyhteiskunta ehdotetaan otettavaksi mukaan myös toimintaohjelman seurantaan. Toimintaohjelman toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset ovat sellaisia, että toimenpiteet voidaan toteuttaa olemassa olevien kehysten puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen