Valtioneuvoston asetus MMM/2017/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2016 maksettavaa maidon pohjoista tukea ehdotetaan korotettavaksi koko vuoden 2016 tuotannon osalta. Ehdotettu maidon tukitaso olisi eri kuukausille tukialueittain porrastettuna enintään 8,2—34,1 senttiä litralta. Pohjoista tukea ehdotetaan korotettavaksi 0,3—0,7 senttiä litralta koko vuoden maksetun tuen osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.3.2017
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 40/2016 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2016 osoitettu varat yhteensä 321,7 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Momentille sisältyy myös valtuus, jonka perusteella vuonna 2016 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2017 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30,00 miljoonaa euroa. Pohjoiseen tukeen vuodelta 2016 arvioidaan tarvittavan 285,7 miljoonaa euroa kansallisen tuen momentilta. Pohjoiseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavaksi tulevat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen