Valtioneuvoston asetus MMM/2017/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162347
Asia
Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävistä eläinyksikkökertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Tarkoituksena on muuttaa kilien ja karitsojen ikävaatimukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta myönnettävää tukea varten esitetyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muuttamisen hyväksymisestä annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen C(2017)1262 mukaisiksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.3.2017. Sitä sovellettaisiin kuitenkin tukivuodesta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin alkaen komission päätöksen voimaantulosta 11.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Taloudelliset Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymiseen tukikelpoisten eläinten osalta. Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) ja 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on vuonna 2017 osoitettu varat yhteensä 1 179,8 miljoonan euron suuruiseen edellä mainittujen lakien mukaisiin maa- ja puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen