Hallituksen esitys TEM/2017/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta

HE 14/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mika Kotala, Hallitussihteeri p.+35 8295047033
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia. Ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi 2012/17/EU direktiivien 89/666/ETY, 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamiseksi keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta. Lakiehdotuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen olisi poistettava rekisteristä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien Suomeen rekisteröityjä sivuliikkeitä, kun yhtiö on purettu tai poistettu rekisteristä sen rekisteröintivaltiossa. Lisäksi lailla velvoitettaisiin Patentti- ja rekisterihallitus osallistumaan direktiivin mukaiseen tiedonvaihtoon. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä sillä ole merkittäviä muutoksia yritysten tai viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen