Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa, lentoturvallisuussopimuksiksi Euroopan unionin ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen muuttamisesta

U 23/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576
Asia
Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan kattavat lentoliikennesopimukset Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sekä yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa. Neuvottelut EU:n ja kyseisten maiden välillä ovat käynnistyneet. Neuvoteltavat sopimukset korvaavat jäsenvaltioiden kyseisten maiden kanssa tekemät kahdenväliset lentoliikennesopimukset kokonaan tai osittain. Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan myös lentoturvallisuussopimuksista Kiinan ja Japanin kanssa. Lentoturvallisuussopimusten tarkoitus on mahdollistaa ilma-alusten ja niiden osien hyväksyntöjen ja tarkastusten vastavuoroinen hyväksyminen EU:n ja kyseisten maiden välillä. Lisäksi komissio antoi syksyllä 2016 ehdotuksen neuvoston päätökseksi EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen (USA) väliseen lentoturvallisuussopimukseen tehtävää muutosta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Neuvoteltavat sopimukset tehostavat kilpailua lentoliikennemarkkinoilla, minkä arvioidaan hyödyttävän kuluttajia sekä tehokkaasti ja kannattavasti toimivia lentoyhtiöitä. Sopimusten merkitys on EU-tasolla erityisen tärkeä sellaisille jäsenvaltioille, joilla ei ole aiemmin ollut olemassa olevaa kahdenvälistä lentoliikennesopimusta ASEAN-maiden, Qatarin, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien tai Turkin kanssa ja joille lentoliikenteellä kyseisten maiden kanssa on suuri taloudellinen merkitys. Lentoturvallisuussopimusten osalta Suomella ei ole erityisiä kansallisia intressejä asiassa. Sopimusten merkityksen arvioidaan olevan kuitenkin EU-tasolla tärkeä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen