Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312

Asia
Ehdotuksena on antaa uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetukseen sisältyisi kahdeksan pykälää ja yksi liitetaulukko. Asetusehdotuksen sisältö perustuu voimassa olevaan sääntelyyn, joskin karsittuna. Samalla kumottaisiin nyt voimassa oleva samanniminen asetus vuodelta 2011 (209/2011). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Vaikutukset
Asetusehdotuksella on tarkoitus selkeyttää sääntelyä. Asetusehdotus osaltaan turvaa ympäristönsuojelulain 16 luvun säännösten täytäntöönpanoa ja edesauttaa käytännön soveltamista. Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä muita vaikutuksia. Asetukseen sisällön karsimisen vuoksi viranomaisten neuvonnan ja ohjeiden merkitys voi korostua. Asetuksen soveltaminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä tilanteesta riippuen myös terveydensuojeluviranomaisen tiivistä yhteistyötä. Sakokaivolietteen poistovaatimukseksi tulkittu käyttö- ja huolto-ohjeen sisältövaatimuksen tyhjennysvälin jättäminen pois asetuksesta painottaa jätelainsäädännön soveltamista. Lietesäiliö tulee asianmukaisesti tyhjentää jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla. Luopuminen tarkoista talousjätevesijärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen mitoitusvaatimuksista tarkoittaa, että hyvän suunnittelun merkitys korostuu.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.