Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos)

U 28/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Else Peuranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250225

Asia
Euroopan komissio antoi 26 päivänä tammikuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU (jäljempänä RoHS-direktiivi) muuttamisesta: COM(2017) 38 final. Ehdotuksen tavoitteena on pidentää nykyisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöikää sallimalla niiden korjaaminen ja jälleenmyynti. Ehdotus olisi siten Euroopan unionin kiertotaloustavoitteiden mukainen. RoHS-direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle suljettaisiin eräitä laitteita, joiden valmistus edellyttää rajoitettujen aineiden käyttöä. Näitä laitteita olisivat pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet. Komission ehdotuksen käsittely alkaa neuvoston ympäristötyöryhmässä Maltan puheenjohtajuuskaudella.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET: Ehdotuksen johdosta on muutettava RoHS-lakia ja ympäristöministeriön asetusta. Lainsäädännön muutostarpeet täsmentyvät myöhemmin. TALOUDELLISET JA HALLINNOLLISET: Soveltamisalan ulkopuolelle rajattavissa pilliuruissa ja vetomoottorilla varustetuissa liikkuvissa työkoneissa säästettäisiin valmistajien kustannuksia, koska niiden ei tarvitsisi osoittaa RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuutta. Erityisesti työkoneita valmistetaan usein samoilla tuotantolinjoilla, vaikka osaan koneista sovelletaan direktiiviä, osaan ei. Nykyisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjauksista ja jälleenmyynnistä aiheutuisi säästöjä. Komission laskelman mukaan jäsenvaltioiden sairaalat säästäisivät noin 170 miljoonaa euroa vuoden 2019 jälkeen siksi, että niillä säilyisi mahdollisuus jälleenmyydä ja ostaa käytettyjä terveydenhuollon laitteita. YMPÄRISTÖ: Komission arvion mukaan ehdotuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, koska nykyisten laitteiden käyttöiän pidentämisellä vältyttäisiin laitteiden ennenaikaiselta käytöstä poistamiselta ja päätymiseltä vaarallisen jätteen käsittelyyn. Toimenpiteellä voidaan välttää EU:ssa yli 3 000 tonnia vaarallista jätettä vuodessa, mikä tukee kiertotalousaloitetta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pidempi elinkaari säästäisi myös energiaa ja raaka-aineita.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.