Hallituksen esitys MMM/2017/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 21/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162325
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia (999/2012). Esityksen mukaan koulumaitotukea koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan muutettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisättäisiin oppilaille jaettavaksi tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan myönnettävän tuen käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostaisivat yhtenäisen koulujakelutuen. Tukijärjestelmä perustuu EU:n lainsäädäntöön. Sen tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia tukemalla kyseisten tuotteiden kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2017 lisätalousarvioksi. Se ehdotetaan kuitenkin annettavaksi ennen lisätalousarvioesityksen antamista, jotta koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon käynnistämiselle 1.8.2017 lukien jäisi riittävästi aikaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Koulujakelutuki rahoitetaan Euroopan unionin varoista. Suomelle on myönnetty tähän tukeen maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/795 liitteen perusteella maitotuotteiden osalta 3 824 689 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta 1 599 047 euroa lukuvuotta kohden, jolloin rahoitus jakautuu kahdelle budjettivuodelle. Esitykseen valtion vuoden 2017 lisätalousarvioksi on tarkoitus sisällyttää ehdotus määrärahan lisäyksestä koulujakelutukea varten momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki, arviomääräraha). Määrärahan lisäys tarvitaan lähinnä hedelmien ja vihannesten hankintaan tarvittavan tuen osuuteen. Momentille jo sisältyvän koulumaitotukeen varatun määrärahan arvioidaan riittävän. Vuoden 2017 talousarviossa momentille on budjetoitu määrärahaa yhteensä 540 miljoonaa euroa, josta EU-markkinatukien osuus on 5 miljoonaa euroa (EU-yksityisen varastoinnin tuki 1,2 miljoonaa euroa ja koulumaitotuki 3,8 miljoonaa euroa). Koulujakelujärjestelmään sisältyvien liitännäistoimenpiteiden rahoitus on tarkoitus osoittaa momentille 30.20.46 (EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta). EU-rahoitteiset liitännäistoimenpiteet toteutetaan hankintoina. Momentille ehdotetaan lisättäväksi kouluvuoden 2017/2018 tarpeisiin yhteensä 500 000 euroa (josta 150 000 euroa hedelmiin ja vihanneksiin sekä 350 000 euroa maitoon liittyviin liitännäistoimenpiteisiin). Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Esityksellä on vähäisiä vaikutuksia järjestelmän täytäntöönpanosta vastaavan Maaseutuviraston tehtäviin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen