Valtioneuvoston asetus MMM/2017/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468
Asia
Asetukseen lisättäisiin säännös, jonka mukaan myös käytettyjen koneiden hankintamenot voidaan tietyin edellytyksin katsoa tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Lisäksi asetukseen tehtäisiin eräitä teknisluonteisiksi katsottavia muutoksia, joiden tarkoitus on selkeyttää ja täsmentää nykyistä asetusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Ehdotetulla asetuksella ei olisi merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Tukea myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toteuttamiseen suunnattujen varojen puitteissa. Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus saattaa tuensaajina olevat pk-yritykset mahdollisimman yhdenmukaiseen asemaan tukiedellytysten suhteen riippumatta siitä, millä ELY-keskusalueella yritykset sijaitsevat sekä yhdenmukaistamaan käytäntöjä suhteessa muihin yritysrahoitusta myöntäviin tahoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.