Hallituksen esitys STM/2017/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

HE 78/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että stipendi voitaisiin myöntää kaikille ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka täyttävät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lisäksi stipendin maksamisesta korotettuna ensimmäisestä ammatillisesta tutkinnosta ehdotetaan luovuttavaksi ja stipendin myöntämisen edellytyksenä oleva yläikäraja nostettavaksi 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen