Valtioneuvoston selonteko VNK/2017/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa, Jaettu ymmärrys työn murroksesta

VNS 6/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Taina Kulmala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160184
Asia
Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla. Tässä selontekoprosessissa etsitään vastauksia laajoihin työn murrosta ja tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin. Selonteon ensimmäinen osa tuottaa tietoa työn muutoksen laajasta merkityksestä koko yhteiskunnalle ja selonteon toinen osa, kevätkaudella 2018, kokoaa näkemyksiä ja ratkaisuja siihen, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen sekä tarttua sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Tällä esityksellä annetaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa, joka rakentaa jaettua ymmärrystä työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta. Keskeisimmät kysymykset liittyvät siihen, kuinka työn murros kyseenalaistaa perinteisen työn ja toimeentulon yhteyden ja sitä tukevat yhteiskunnalliset järjestelyt ja toisaalta luo mahdollisuuksia uudenlaisille organisoitumisen ja itsensä työllistämisen muodoille kuten alusta- ja jakamistaloudelle. Koska teknologian edistyminen kohtelee erityyppisiä tehtäviä eri tavoin ja eri tahtiin ja työn tekijöillä on erilaisia resursseja, työtä ja työmarkkinoita haastaa myös eriarvoistuminen. Nämä kysymykset rakentavat pohjan selonteon toiselle osalle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tulevaisuusselonteon 1. osan: Jaettu ymmärrys työn murroksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen