Valtioneuvoston asetus STM/2017/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Asia
Asetuksella ehdotetaan tehtäväksi työmarkkinajärjestöjen 29. päivänä helmikuuta 2016 tekemässä kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoon sekä näihin nimitettävien työnantajien edustajien valintatapaan. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 10 - 18 henkilöä. Voimassa olevan asetuksen mukaan hallintoneuvostossa on 18 jäsentä. Hallintoneuvoston kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että jäsenistä puolet edustaisi työnantajia ja puolet työntekijöitä. Rahaston hallituksen jäsenmäärää ehdotetaan nostettavaksi 14 jäseneen nykyisestä 12 jäsenestä. Hallituksen jäsenistä puolet edustaisi työnantajia ja puolet työntekijöitä. Työnantajien edustavuus hallintoneuvostossa ja hallituksessa määräytyisi keskusjärjestön jäsentyönantajien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rahaston hallintoneuvostossa ja hallituksessa noudatettavaa menettelytapaa työttömyysvakuutusmaksuja koskevasta esityksestä ja työttömyyskassojen jäsenmaksun tasauksesta päätettäessä. Äänten mennessä tasan, ratkaisisi hallintoneuvoston puheenjohtajan antama ääni vain silloin, jos varapuheenjohtaja äänestää samalla tavalla kuin puheenjohtaja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen