Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2017/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämään tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapainodirektiivi)

U 36/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Seija Jalkanen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048952
Asia
Direktiiviehdotuksen (KOM(2017) 253 lopullinen) tavoitteena on parantaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista. Ehdotuksessa asetetaan vähimmäisvaatimuksia isyysvapaalle, vanhempainvapaalle ja omaishoitovapaalle. Isille ehdotetaan 10 päivän isyysvapaata. Omaisen hoitamiseksi ehdotetaan viiden päivän vuosittaista omaishoitovapaata. Oikeus yksilölliseen neljän kuukauden vanhempainvapaaseen säilyisi ennallaan, mutta sitä voisi käyttää siihen saakka, kun lapsi täyttää 12 vuotta. Vanhempainvapaan ei-siirrettävää osaa pidennettäisiin yhdestä kuukaudesta neljään kuukauteen. Kaikista vapaista maksettaisiin korvaus, joka on vähintään sairauspäivärahan tasoinen. Lisäksi alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille ja omaistaan hoitaville ehdotetaan oikeutta pyytää joustavia työjärjestelyjä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksen vanhempainvapaata, omaishoitovapaata ja työjärjestelyitä koskevat ehdotukset edellyttäisivät useita muutoksia työsopimuslakiin ja/tai sairausvakuutuslakiin. Omaishoitovapaan kustannusten arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa euroa. Taloudelliset vaikutukset täsmentyvät ehdotuksen käsittelyn edetessä ja kokonaisvaikutus riippuu sovittavasta sisällöstä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen