Valtioneuvoston asetus MMM/2017/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162248
Asia
Pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (712/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin sellaisesta tilanteesta, jossa tukihakemuksessa kasvulohkolle on ilmoitettu viljelykasvi, mutta valvonnassa todetaan, että tukihakemuksessa tehty ilmoitus on virheellinen eikä lohkolla tai sen osalla kasva mitään viljelykasvia. Tällainen ala hylättäisiin valvonnassa tilapäisesti viljelemättömänä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.6.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen