Hallituksen esitys STM/2017/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta

HE 79/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki, jolla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskorko muutettaisiin väliaikaisesti 4 prosentin suuruiseksi. Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 tai mahdollisimman pian sen jälkeen ja se on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Lakia sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2017 lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
Vaikutukset
Vakuutusmaksuille saatava viivästyskorko vaikuttaa osin suoraan maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen valtionosuuteen. Tältä osin muutoksen maksimivaikutukseksi on arvioitu noin 0,2 miljoonaa euroa. Viivästyskoron periminen täysimääräisenä nykyisessä tilanteessa voisi johtaa siihen, että vakuutetut pyrkivät alentamaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen työtulon tasoa, mikä lisäisi pitkällä aikavälillä kansaneläke- ja takuueläkemenoja. Työtulo perusteella määräytyvät mm. vakuutusmaksut ja tulevan eläkkeen määrä. Lisäksi maksamatta jääneet vakuutusmaksut pienentävät kyseisen vuoden työtuloa ja sitä kautta karttuvan eläkkeen määrää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen